Obchodní podmínky

Prodávajícím dle těchto obchodních podmínek je:

Kateřina Chmelařová

s místem podnikání Velehradská 2230, 686 03 Staré Město

IČO: 885 93 070                                                                                                                                                    

Telefon +420 773 673 191
E-mail: info@lamoderna.cz

Webové stránky: www.shop.lamoderna.cz
Bankovní spojení:  3207193093/0800

 1. Použití obchodních podmínek
  1. Ustanovení těchto obchodních podmínek se použijí na veškeré závazky vzniklé ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na stránkách www.shop.lamoderna.cz.
  2. Tyto obchodní podmínky platí jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele, přičemž právní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  3. V případě, že kupujícím je spotřebitel, právní vztahy se řídí také ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě jakéhokoliv rozporu obchodních podmínek se zákonnou právní úpravou na ochranu spotřebitele, má přednost zákonná úprava a práva spotřebitele nemohou být obchodními podmínkami nijak krá
 2. Kupní smlouva
  1. Vystavením zboží v internetovém obchodu nečiní prodávající žádnou závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy neuplatní.
  2. Kupní smlouva se uzavírá s odkládací podmínkou úplného uhrazení kupní ceny.
  3. Postup při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu je následující:
  4. Kupující učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu.
  5. Prodávající potvrdí obdržení objednávky kupujícímu e-mailem.
  6. Prodávající potvrdí přijetí objednávky (akceptuje objednávku) kupujícímu e-mailem.
  7. Zaplacením kupní ceny včetně nákladů na dopravu nabývá kupní smlouva účinnosti.
  8. Prodávající adresuje všechny úkony vůči kupujícímu na kupujícím zadanou e-mailovou adresu.
  9. Kupující dokončením a odesláním objednávky stvrzuje, že si přečetl a je seznámen stěmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrady souhlasí.
 3. Předmět prodeje
  1. Předmětem prodeje jsou interiérové dekorace a exteriérové dekorace a nábytek (dále jen „zboží“) uvedené na www.shop.lamoderna.cz.
 4. Kupní cena
  1. Kupní cena zboží je uvedena na www.shop.lamoderna.cz.
  2. V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na dopravu, které hradí kupující.
  3. Prodávající není plátcem DPH.
 5. Objednávky
  1. Zboží lze objednávat výlučně prostřednictvím e-shopu shop.lamoderna.cz.
  2. Kupující není povinen se v e-shopu registrovat.
 6. Platební podmínky
  1. Kupující je povinen kupní cenu včetně nákladů na dopravu uhradit vždy před dodáním zboží, a to výlučně bankovním převodem na účet prodávající
 7. Dodací podmínky
  1. Zboží je možné doručit výlučně prostřednictvím dopravce. Cena dopravy činí v závislosti na váze zásilky 89 – 359 Kč vč. DPH. 
  2. Zboží je možné dodat pouze na adresu v České republice po uhrazení kupní ceny zboží a dopravy.
  3. Náklady na dopravu hradí kupující.
  4. Po vyřízení objednávky bude kupujícímu odeslán informační e-mail o tom, že zboží bylo předáno dopravci k expedici.
  5. Po úhradě kupní ceny zboží bude kupující informován o předpokládaném termínu dodání zboží. Prodávající kupujícího informuje o případném prodloužení předpokládaném termínu dodání zboží v závislosti na dodací podmínky dodavatele.
  6. V případě, že objednané zboží není skladem a z tohoto důvodu dojde k prodloužení předpokládaného termínu dodání zboží, prodávající informuje kupujícího o pravděpodobné době dodání zboží, případně je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy V případě, že kupující nesouhlasí s prodloužením předpokládaného termínu dodání zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to do 3 dnů ode dne, kdy byl o prodloužení předpokládaného termínu dodání zboží informován prodávajícím.
  7. Prodávající neodpovídá za pozdní dodání zboží způsobené dopravcem či kupujícím.
 8. Reklamace
  1. Záruční doba pro spotřebitele činí 24 měsíců.
  2. Záruční doba pro podnikatele činí 12 měsíců.
  3. Zboží je kupující povinen reklamovat písemně na adresu elektronické pošty: info@lamoderna.cz
  4. Odpovědnost za vady zboží a práva z vadného plnění se řídí obecně závaznou právní úpravou vyplývající z občanského zákoníku. Jedná se zejména o ust. § 2099 až § 2117, a dále ust. § 2158 až § 2174.
  5. Reklamace bude vyřízena ve lhůtě 30 dnů a kupující bude o vyřízení reklamace informován e-mailem.
  6. V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na vrácení zboží kupujícímu kupující.
  7. Za škodu vzniklou při přepravě zboží odpovídá dopravce a uplatnění vad zboží se řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávající
  8. Kupující uzavřením smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. Odstoupení od smlouvy
  1. Kupující (spotřebitel) má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
  2. Kupní cena zboží bude kupujícímu vrácena do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
  3. Prodávající výslovně upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy kupující nese náklady na vrácení zboží.
  4. Další podmínky a práva a povinnosti související s právem na odstoupení ve lhůtě 14 dnů, jak vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku, jsou obsažena ve vzorovém poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy, zpracovaném dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., které jsou obsaženy v příloze těchto obchodních podmínek a tvoří jejich nedílnou součást.
 10. Ochrana osobních údajů
  1. Prodávající zpracovává informace o kupujících v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  a dalšími obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů. 
  2. Zásady ochrany osobních údajů kupujících jsou upraveny v samostatném dokumentu, který je přílohou těchtoobchodních podmínek, tvoří jejich nedílnou součást a použijí se na veškeré závazky vzniklé ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na stránkách www.shop.lamoderna.cz.
  3. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro marketingové účely, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 11. Rozhodné právo a soudní příslušnost
  1. Právní vztahy a veškeré závazky vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi výrobků a s vyloučením kolizních ustanovení. 
  2. Případné soudní spory vedené v souvislosti se závazky vzniklými mezi kupujícím a prodávajícím budou rozhodovány u příslušného soudu České republiky.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrjemožné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 12. Účinnost
  1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2022 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
 1.